Vår hållbarhetsfilosofi

Hållbarhet är en term som sträcker sig bortom miljöarbetet och involverar också social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att ta hänsyn till både människor och planeten i allt vi gör.

Social hållbarhet handlar om att ta hänsyn till människors rättigheter, välbefinnande och jämlikhet. Det innebär att arbeta för att förbättra arbetsförhållanden och säkerställa rättvis lön för alla anställda. Det handlar också om att främja utbildning och utveckling för människor och stödja lokala samhällen.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt på ett sätt som också gynnar miljön och samhället som helhet. Det handlar om att hitta balans mellan ekonomisk framgång och hållbarhet.

Genom att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i vårt arbete kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss alla. Vi fortsätter att sträva efter att göra hållbarhet till en central del av allt vi gör och arbetar ständigt för att förbättra vårt hållbarhetsarbete på alla nivåer i företaget.

Cirkulär ekonomi

Vi vill driva Slöjd-Detaljer framåt på ett sådant sätt att vi bidrar till att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. För att uppnå det arbetar vi med att vara väl insatta i den lagstiftning som gäller samt att vi alltid överväger hela livscykel av de produkter vi har i sortimentet - hur de tillverkas, vilken energiåtgång de kräver och hur de transporteras. Vi tittar även på materialåtercirkulering, användningsfrekvens och livslängd. 

I stället för att, tillverka - köpa - kassera, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. När produkterna en dag är förbrukade ska de kunna återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt om och om igen. Vi hjälper gärna till med reservdelar till din produkt i den mån det går att få tag i om något skulle gå sönder. 

För oss innebär cirkulär ekonomi att hushålla med knappa resurser och agera genom en resursbevarande ekonomi. På Slöjd-Detaljer kasserar vi sällan produkter utan väljer i stället att ha realisationer för att till sist skänka bort återstående material framför allt till behövande barn i utsatthet. På så sätt kommer alltid produkterna till användning utan att behöva kasseras i någon del av produktkedjan.

En övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser. Vi söker ständigt efter nya möjligheter att förbättra oss.

Inköpsbeslut med socialt ansvar  

Våra inköpare arbetar med ständiga förbättringar för ögonen. Målsättning är att löpande uppdatera produktutbudet och när det är möjligt ersätta med produkter med mindre miljöpåverkan samt fasa ut de varor som inte lever upp till våra krav och där ingen tillräckligt bra ersättning finns. Vi utvärderar våra produktkrav löpande och sätter oss in i den lagstiftning som finns på området och arbetar för att öka utbudet av hållbara produkter.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och ställer krav på att de produkter vi säljer har tillverkats av personal med goda arbetsförhållanden och att tillverkningsprocessen och transporter sker med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt. För att bli en av våra leverantörer måste man först godkänna våra Code of Conducts (uppförandekoder). Vi kontrollerar hur våra leverantörer lever upp till ställda krav genom revisioner som genomförs av våra inköpare, i den utsträckning som är möjlig för oss.

Det är dock inte möjligt att välja leverantörer enbart ur ett hållbarhetsperspektiv. Kvalité, tillförlitlighet och pris är andra viktiga faktorer som vi tar hänsyn till. Vi försöker alltid vara så resurseffektiva som möjligt i vårt val av leverantörer. Vi uppmuntrar till och efterfrågar hållbar utveckling i kontakten med leverantörer och andra intressenter.

Vi testar merparten av produkterna innan de lanseras i vårt sortiment för att försäkra oss om att de uppfyller den funktion och den kvalité våra kunder förväntar sig. Vårt mål är att alltid välja bra kvalité och rätt funktion samt att ständigt ersätta med bättre alternativ så snart de kommer till vår kännedom.

 

"Aldrig förr har miljön, hållbarhet och kvalité

varit i större fokus än det är idag.

Framförallt våra yngre kunder frågar mycket

om hur och var våra produkter är tillverkade" 

Håkan Erlingfors, Inköpschef

 

Transporter och förpackningar

Vi samarbetar med transportörer som har ett uttalat hållbarhetsarbete och där vi vet att de kontinuerligt arbetar för förbättring. För egen del arbetar vi ständigt för att tillse att vårt sätt att packa varor innebär att vi inte transporterar mer luft än nödvändigt, utan fyller upp paketen väl. Vi använder i möjligaste mån förpackningsmaterial som kommer från 100% återvunnet eller 100% återvinningsbart material.

När det gäller förpackningsmaterial, både de förpackningar vi själva använder för att skicka varor till vår kunder och förpackningar som våra produkter säljs i, arbeta vi efter följande principer:

  • Pappersförpackningar är bättre än plast. Glas och metallförpackningar skall endast användas då det på grund av produktens egenskaper är befogat.
  • Förpackningarna skall vara fyllda till så stor grad som möjligt.
  • Fyrkantiga förpackningar tar mindre plats och är lättast att packa.
  • Vi undviker förpackningsmaterial som är sammansatta av flera olika material.
  • Vi undviker förpackningar som är svåra att tömma på hela sitt innehåll.

Om förpackningen är i papper, glas, plast eller metall beror oftast på vad den innehåller. Ibland beror förpackningsmaterialet på att det gör att produkten får en längre hållbarhetstid, och då är det i miljöhänseende en fördel. Men det är alltid att föredra att förpackningen är av papp. Glas, metall och plast kan visserligen också återvinnas men det går åt mer energi vid tillverkning och de ökar tyngden på själva förpackningen. För vissa produktslag så som kemikalier och färg är dock inte en pappförpackning ett alternativ. Till stor del är det våra leverantörer som väljer förpackning, dock gör vi vårt bästa för att påverka dem i rätt riktning.

Våra gällande miljömål

  1. Minska antalet returer
  2. Minska elförbrukningen

Avstämning av gällande miljömål sker fortlöpande.

Övriga mätetal för miljön är bl.a. 

  1. Att återvinna well och kontorspapper
  2. Arbeta för att minska transporter av återvinningsmaterial och avfall
  3. Införande av E-faktura till alla kommunala och statliga institutioner

 

"På Slöjd-Detaljer tror vi på att ständiga förbättringar leder

till en mer hållbar verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med

att utveckla vår verksamhet med hållbarhet i åtanke och tar

ansvar för vår miljöpåverkan. Vi är stolta över det arbete

vi har gjort hittills och ser fram emot att fortsätta vår

resa mot en mer hållbar framtid."

Marianne Medin, Hållbarhetschef

 

Symboler och deras betydelse.

Det finns en rad märkningar och symboler på olika typer av produkter. Alla märkningar som är aktuella för våra produkter finner du på varje produkt under produktbeskrivningen. Här finns såväl kemikaliemärkningar som miljösymboler och andra relevanta symboler. Saknas det symboler på produkten är inga symboler tillämpliga.

Säkerhetsdatablad

Skall finnas för följande kemiska produkter:

• Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).

• Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.

• Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har ett gemenskapsgränsvärde, ett så kallat yrkeshygieniskt gränsvärde, för exponering på arbetsplatsen.

• Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad t.ex. för ämnen som är långlivade, bioackumulerande, toxiska (PBT-ämnen) och för blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.

Alla säkerhetsdatablad till de av våra produkter som kräver det hittar du här. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi säkerställer att vi driver vårt företag i en sådan anda att våra kunder och vår personal är nöjda med våra produkter, vårt sätt att marknadsföra oss, vårt engagemang i sociala frågor och vårt engagemang i miljö och klimatfrågor. På det sättet är Slöjd-Detaljer ekonomiskt lönsamt med en tillfredställande tillväxt och en säker och trivsam arbetsmiljö, vilket ger oss möjlighet att fortsätta vår verksamhet för en hållbar framtid.

Social hållbarhet

På Slöjd-Detaljer utgår vi alltid ifrån människan för att skapa värden, här och nu och i framtiden. Ett samhälle som är socialt hållbart är ett jämställt och jämlikt samhälle där vi människor kan leva ett gott liv. Vi bidrar genom att förmedla vår övertygelse om kraften i kreativitet och eget skapande. Vi bidrar genom att ge tillgång till produkter som ger skaparglädje och med möjlighet till återvinning. Vi jobbar för allas lika behandling och lika värde.

Affärsetiska frågor

Lika viktigt som att vårda och vara aktsamma om miljön är det att värna om hederlighet, etik och moral samt att visa respekt för våra medmänniskor. Vi följer gällande lagar och Institutet mot mutbrotts gällande näringslivskod. Koden ger vägledning i affärsetiska frågor om gåvor, belöningar och andra förmåner. IMMs kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet hittar du här.

Miljöansvar

På Slöjd-Detaljer arbetar vi aktivt med vårt ansvar för miljöfrågor. Vi vill driva Slöjd-Detaljer framåt på ett sådant sätt att vi bidrar till att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Vi arbetar för att uppnå detta genom att vara väl insatta i den lagstiftning som gäller samt att överväga hela livscykel av de produkter vi har i sortimentet, hur de tillverkas, vilken energiåtgång de kräver, hur de transporteras och hur kunderna kan avyttra dem. Vi arbetar med ständiga förbättringar.

 

"Vi och våra kunder är stolta över att skapa själva,

såväl för vårt välbefinnande skull som för att leva mer hållbart.

Vi syltar och saftar, snickrar och bygger, klipper och klistrar,

syr och stickar. Vi slänger inte, vi återbrukar och använder det naturen ger.

Vi kompletterar med nytt, bara när det behövs."

Marianne Medin, VD

 

Vår mission

Vi vill inspirera människor till att använda sin kreativitet och finna glädjen i eget skapande. Det gör vi genom att erbjuda idéer, kunskap och produkter till attraktiva priser.

Vår affärsidé

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och idéer för eget skapande till konkurrenskraftiga priser via distanshandel och i butik. Genom vårt stora kunnande och mångåriga erfarenhet kan vi inspirera och stödja våra kunder i deras skaparprocess. Vi arbetar för ständig förnyelse och för ett stort miljöengagemang. Våra kunder återfinns i alla typer av verksamheter och i alla ålderskategorier. Geografiskt ligger vårt fokus på de Nordiska länderna men med försäljning i hela Europa.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Bevis på certifieringen hittar du här.

Spara

Spara


Trustpilot