Miljöpolicy

Slöjd-Detaljers verksamhet skall styras av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar. Målet med vårt miljöarbete är att miljöhänsyn skall tas i alla beslut i organisationen och att verksamheten inriktas mot minsta möjliga miljöpåverkan och att föroreningar förebyggs. Vi ska vara väl insatta i tillämplig miljölagstiftning och säkerställa att bindande krav följs.

Det är ledningen och alla medarbetares gemensamma ansvar att denna policy följs.

Vi skall
Ersätta eller erbjuda ett miljöanpassat alternativ till alla miljöpåverkande produkter då det är möjligt.
Använda förpackningsmaterial som är återvinningsbart och som vid tillverkningen har så lite miljöpåverkan som möjligt.
Förbättra hushållningen med material och energi samt tillse att alla restprodukter lämnas till återvinning då det är möjligt.
I första hand använda oss av entreprenörer som aktivt satsar på miljön.
Påverka samtliga leverantörer att använda förpackningsmaterial som är miljövänligt och återvinningsbart.
Öka personalens kompetens i miljöfrågor genom utbildning.
Verka för en arbetsmiljö som främjar trivsel, inflytande, personlig utveckling och säkerhet inom alla områden.

ISO 14001

Sedan 2009 är vi certifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi arbetar kontinuerligt med att förbättra allt inom företaget som innefattar miljöpåverkan. Vi arbetar för att påverka såväl produktutbud och arbetsflöden som vår personals och våra kunders kännedom och medvetande om miljöpåverkan och vad vi alla kan göra för att minska den.
Årligen besöks vi av ett externt certifieringsföretag som kontrollerar och säkerställer att vi följer alla lagar och förordningar samt att vi arbetar förebyggande med att minska den skadliga påverkan som vi alla har på den miljö vi lever och arbetar i.
Aktuell status på certifieringen hittar du här www.a3cert.com

 

Spara

Spara